Home / Giải trí / T̼I̼N̼ ̼N̼Ó̼N̼G̼ ̼:̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼”̼H̼Ì̼N̼H̼ ̼S̼Ự̼”̼ ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼L̼H̼S̼

T̼I̼N̼ ̼N̼Ó̼N̼G̼ ̼:̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼”̼H̼Ì̼N̼H̼ ̼S̼Ự̼”̼ ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼L̼H̼S̼

C̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼

P̼V̼:̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼5̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼c̼ú̼ ̼n̼ổ̼”̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼à̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼-̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼5̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Bà N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ố̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼N̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼ch̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼P̼V̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼6̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼“̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼…̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼?̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼:̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼-̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼-̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼-̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼v̼í̼ ̼v̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼

P̼V̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼
̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼:̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼

n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼-̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼”̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼.̼

̼P̼V̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼?̼

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼

C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼P̼V̼:̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼?̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼0̼0̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼-̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼P̼V̼:̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼?̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼:̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼
Nguồn: http://xemchoi247.com/t̼i̼n̼-̼n̼o̼n̼g̼-̼̼-̼c̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼c̼h̼u̼c̼-̼n̼a̼n̼g̼/?utm_source=1069577153078348_tinnongday&utm_medium=IA