Home / Giải trí / Nʜᴜ̛̃ɴɢ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀᴏ Hᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ 2021

Nʜᴜ̛̃ɴɢ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀᴏ Hᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ 2021

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ, Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂́ ʜᴀʏ Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ᴀ́ɴ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ.
Sɪɴᴀ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜᴏ̣̂, sᴀᴜ đᴏ́ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ, Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ, Lᴀ Cʜɪ́ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Lʏ́ Tɪᴇ̂̉ᴜ Lᴏ̣̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ “ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ’ ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ Hᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃.

Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ “ɴᴏ̂̃ɪ ᴏ̂ ɴʜᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ”
Tʜᴇᴏ Sɪɴᴀ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Tᴜ̛̀ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ 9X ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʏ̉ ᴅᴀ̂ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ, ᴄᴏ̂ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂. Sᴄᴀɴᴅᴀʟ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛʀᴀɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛ WWD, Tʜᴇ Dᴀɪʟʏ Tᴇʟᴇɢʀᴀᴘʜ, CNN, Tʜᴇ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ.

Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉.
Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ “ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ” ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ “ɴᴏ̂̃ɪ ᴏ̂ ɴʜᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ”.

“Mᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ”, “Kʏ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɪ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜɴɢ ʟᴀ̀ ‘ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ’, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ sᴏ̛̣ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ɪ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”, “Cᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɴʜᴏ̛̀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜᴏ̣̂, ᴍᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴘʜᴀ́ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ. Aɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ”, ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Sɪɴᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ.

Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ
Tʜᴀ́ɴɢ 9/2018, “ɴᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̉ᴍ đᴏ̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ” ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂́, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴍ ᴀ̂̉ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Vɪ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ Hᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ, ɴᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ, ʜᴀ̃ɴɢ ᴛɪɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ Tʜᴇ Tɪᴍᴇ, CNN, Vᴀʀɪᴇᴛʏ, Bᴜsɪɴᴇss Iɴsɪᴅᴇʀ, NBC, Wᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ Pᴏsᴛ, Hᴀʀᴘᴇʀ’s Bᴀᴢᴀᴀʀ… ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜɴɢ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪɴʜ ᴛɪɴʜ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

“Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ đᴏ̉ ᴄᴀ́ᴄ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ ᴘʜɪᴍ ᴠᴀ̀ sᴀ̀ɴ ᴄᴀᴛᴡᴀʟᴋ ᴛᴜ̛̀ Bᴀʀᴄᴇʟᴏɴᴀ (Tᴀ̂ʏ Bᴀɴ Nʜᴀ) đᴇ̂́ɴ Bᴜsᴀɴ (Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ). Vᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ, đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ đɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ đᴀɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ”, ᴛᴏ̛̀ Tɪᴍᴇ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Sᴜ̛̣ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2018 ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ.
Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ. Cᴏ̂ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ɴʜᴏ̛, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Dᴏ đᴏ́, sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ sᴜ̣ᴘ đᴏ̂̉, ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ ʜᴀ̣ɴɢ A đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀ̆ɴ đᴏ́ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɪᴍ ᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ.

Sᴀᴜ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂́, Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ʙɪ̣ đᴏ́ɴɢ ʙᴀ̆ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cᴏ̂ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̀ᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴄʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ, Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ… Dᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ sᴄᴀɴᴅᴀʟ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̣ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ. Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2019, ᴛᴀ̣ᴘ ᴄʜɪ́ Vᴀʀɪᴇᴛʏ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴀ̀ɪ ᴠᴇ̂̀ Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̆ɴɢ Bᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ̛̀ đᴏ́ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ “ɴᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̉ᴍ đᴏ̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ”.

Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ɪ Aᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ
Tʜᴀ́ɴɢ 3/2018, Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Aᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. Kʜɪ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜᴏ̣ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙɪ̣ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tɪɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴇ́ᴘ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀. Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ʙɪ̣ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Aᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ đᴇ̂̉ ʜᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̀ᴀ. Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴅᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ “Đɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ɴ ᴀ̉ɴʜ” Đᴏ̂̉ɴɢ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ “ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ” ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠɪ̀ ᴀ́ɴ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ Aᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ.
Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ. Hᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴜ̛ Tʜᴇ Vᴀʀɪᴇᴛʏ, Tʜᴇ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴ, CNN… đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ. Hᴏ̣ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Cᴀᴏ Vᴀ̂ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴏ̣̂ ᴍᴀ̣̆ᴛ xᴀ̂́ᴜ xɪ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴀᴍ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Hᴏᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ
Nɢᴀ̀ʏ 14/8/2014, Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Aɴʜ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄʜᴏ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴍ.

Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 100 ɢʀᴀᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ sᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ. Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ sᴀ ᴛᴜ̛̀ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ sʜᴏᴡʙɪᴢ. Tʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴇ̂ɴ xᴜ̛̉ sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1/2015, Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ɢɪᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 2.000 NDT.

Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ɴɢ B ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ. Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ đᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋᴜɴɢ ғᴜ, ᴅᴏ đᴏ́, ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛ Tʜᴇ Wᴀʟʟ Sᴛʀᴇᴇᴛ Jᴏᴜʀɴᴀʟ, Tɪᴍᴇ, CNN, Vᴀʀɪᴇᴛʏ, Dᴀɪʟʏ Mᴀɪʟ Oɴʟɪɴᴇ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ đɪ ᴛᴜ̀ ᴠɪ̀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ́ᴏ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́.
Cᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɴ, đᴏ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ʀᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴏ̂̉ Dᴀɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜᴏ̛ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ: “Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴᴏ̂̃ɪ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ”.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Lʏ́ Tɪᴇ̂̉ᴜ Lᴏ̣̂ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʀᴀᴘᴘᴇʀ PGᴏɴᴇ, Lᴀ Cʜɪ́ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉, Tʀᴀ̂̀ɴ Qᴜᴀ́ɴ Hʏ ʟᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Cʜᴜɴɢ Hᴀ̂ɴ Đᴏ̂̀ɴɢ, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ́ Cʜɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ Hᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ.